Verslag Verenigingsraad

Naar een toekomstbestendige Verenigingsraad

Leden zijn voor AVROTROS als omroepvereniging van groot belang. Zeker in een tijd waarin het lidmaatschap van een omroep niet meer vanzelfsprekend is en jongere generaties de programma’s doorgaans niet meer lineair tot zich nemen, worden de leden gekoesterd. De Verenigingsraad (VR) vertegenwoordigt die leden binnen de omroepvereniging AVROTROS. De VR staat AVROTROS bij met raad en daad en wordt via de leden gevoed door geluiden uit de maatschappij waar zij allen middenin staan. Een geluid dat continu aan verandering onderhevig is.

Dat laatste betekent ook dat de VR zichzelf scherp tegen het licht blijft houden. AVROTROS is een omroep die een breed profiel heeft en voor heel Nederland toegankelijk wil zijn. Een profiel dat inhoudelijk steeds verder richting het thema cultuur beweegt. In 2023 bestaat AVROTROS 100 jaar; 2022 heeft voor de VR al deels in het teken gestaan van enerzijds die omroepgeschiedenis en anderzijds het borgen van de VR voor de toekomst. Dit met de identiteit van de omroep in het achterhoofd: wie zijn we, waar staan we voor? In 2023 vinden verkiezingen voor de VR plaats. Met het oog op de voorbereiding daarvan, heeft de VR nagedacht over hoe nieuwe leden het beste geworven kunnen worden, waarbij uitdrukkelijk ook de werving van jongeren besproken is. Dit om als raad een brede afspiegeling van de samenleving te kunnen zijn, die recht doet aan de omvang en diversiteit van de AVROTROS-doelgroep. Met het oog hierop is onder meer nagedacht over de manier van samenstellen van de VR. De afgelopen jaren – en ook in 2022 – was deze opgedeeld in vijf Regionale Commissies (Noord, Centrum Oost, Centrum West, Zuid West, Zuid Oost). De werving van leden voor de diverse regio’s blijft een punt van aandacht. Hoe hiermee om te gaan om een toekomstbestendige en sterke VR te behouden, is onderwerp van gesprek.