Verslag Ondernemingsraad

Verschillende aandachtspunten

AVROTROS beschikt over een actieve Ondernemingsraad (OR), die uit tien leden bestaat. De OR behartigt de belangen van het personeel binnen AVROTROS en heeft (pro-)actief contact met de directie over beslissingen en beleid. In 2022 heeft de OR zich met de volgende onderwerpen beziggehouden.

Reiskosten, mobiliteit en thuiswerken
De kosten van het woon-werkverkeer blijven stijgen. Dit onderwerp is in 2022 regelmatig op de agenda verschenen in de besprekingen tussen directie en OR. Medewerkers die met de trein reizen hebben geen abonnement meer in verband met de nieuwe thuiswerkregeling. Deze zijn per saldo daardoor duurder uit. De OR pleit er daarom voor om de cirkel waarbuiten er geen reiskostenvergoeding wordt gegeven uit te breiden. De OR signaleert tevens dat door de gestegen brandstofprijzen zowel woon-werkverkeer als dienstreizen steeds duurder worden. De Directie heeft besloten de kilometervergoeding voor dienstreizen en woon-werkverkeer per 1 januari 2023 te verhogen naar € 0,37, waarmee wordt aangesloten op de cao van het Rijk. Een oplossing voor de onderwerpen treinreizen en de genoemde cirkel laat op zich wachten. De Directie heeft aangegeven een algemeen mobiliteitsplan op te willen stellen waarin alle onderwerpen meegenomen worden. Hierbinnen zou het totaal van de vergoedingen niet stijgen ten opzichte van de pre-coronasituatie. Helaas is de OR eind 2022 ter ore gekomen dat de realisatie hiervan een halfjaar wordt uitgesteld, omdat er een wettelijke verplichting komt voor organisaties om hun CO2-afdruk in kaart te brengen. Dit onderzoek kost veel tijd. Er is een werkgroep mobiliteit opgericht die alle mogelijkheden gaat onderzoeken. Aan een gespecialiseerd bureau is gevraagd om een mobiliteitsscan uit te voeren. De uitkomsten hiervan zullen meegenomen worden in het door AVROTROS op te stellen mobiliteitsplan. Vanaf 2023 hoeven medewerkers in elk geval niet meer elke reis apart te declareren, omdat de langverwachte thuiswerkregeling wordt ingevoerd. Op basis hiervan kunnen er weer vaste vergoedingen gegeven worden.

Omgangsnormen werkvloer
Mede naar aanleiding van de misstanden bij het televisieprogramma ‘The voice of Holland’ en de maatschappelijke discussie die hierop volgde, heeft ook bij AVROTROS het onderwerp ongewenste omgangsvormen in 2022 op de agenda gestaan. Ondernemingsraad én Directie hechten vanzelfsprekend aan een veilige werkplek voor alle medewerkers (inclusief freelancers en zzp’ers) en deelnemers aan AVROTROS-programma’s. Gezamenlijk wordt er continu gewerkt aan de zichtbaarheid (op intranet) van meldpunten voor ongewenst gedrag. Ook de te volgen route na het doen van een melding is inzichtelijk gemaakt. Behalve bij de vaste vertrouwenspersonen van AVROTROS (inclusief de bedrijfsarts) kunnen medewerkers nu ook terecht bij een externe vertrouwenspersoon en MORES. De OR vindt het een positieve ontwikkeling dat inmiddels het convenant ‘Mediapact Respectvol Samenwerken’ in het leven is geroepen. Dit geldt voor de gehele mediawereld.

AVROTROS heeft de ambitie om een meer inclusieve werkgever te worden. Met het oog hierop is binnen het bedrijf een diversiteitsraad geïnstalleerd, waarin ook een van de leden van de OR zitting heeft.

Q-cijfers / bezettingscijfers
Gedurende het jaar heeft de OR verschillende malen met de Directie overlegd over de bezettingscijfers. Met name het aantal mensen met een tijdelijk dienstverband ten opzichte van mensen met vaste dienstverbanden is hierbij een onderwerp geweest. Onder de huidige CAO mag maximaal 30% van de medewerkers een tijdelijk dienstverband hebben. Dit percentage mag in korte periodes waarin meerdere mensen tegelijk nieuw in dienst zijn gekomen iets hoger zijn, maar nooit op structurele basis. Aandachtspunt is onder andere hoeveel tijdelijke contracten een medewerker aangeboden krijgt voordat een vast dienstverband wordt aangeboden. Het overgrote deel van de medewerkers bij de ondersteunende afdelingen is in vaste dienst; deze problematiek speelt dan ook voornamelijk bij programmamakers. De onzekerheid bij het intekenen van programma’s in het schema speelt bij dit onderwerp een grote rol. Het blijft echter een punt van aandacht, om te voorkomen dat medewerkers van programma’s die vast in het schema staan onnodig langdurig met tijdelijke contracten moeten werken.