Exploitatierekening

2022 2021
€ x 1.000 € x 1.000
Baten
Vergoedingen OCW 110.670 103.402
Omroepbrede Middelen 6.643 4.221
Inzet overgedragen reserve media-aanbod 3.522 332
Subtotaal baten media-aanbod 120.835 107.955
Programma-gebonden eigen bijdrage 1.819 2.832
Opbrengst programmabladen 23.434 25.046
Opbrengst overige nevenactiviteiten 2.573 2.735
Opbrengst verenigingsactiviteiten 2.356 1.997
Barteringbaten 158 292
Som der bedrijfsopbrengsten 151.175 140.857
Lasten
Lasten personeel in loondienst -32.757 -33.961
Lasten personeel niet in loondienst -8.986 -9.472
Facilitaire lasten productie -24.474 -23.405
Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa -1.537 -1.314
Rechten -2.371 -1.825
Lasten buitenproducenten -64.098 -53.548
Barteringlasten -158 -292
Overige lasten -16.404 -14.428
Som der bedrijfslasten -150.785 -138.245
Bedrijfsresultaat 390 2.612
Financieel resultaat -391 928
Saldo uit gewone bedrijfsuitoefening -1 3.540
Vennootschapsbelasting -7 -8
Over te dragen reserve voor media-aanbod - -3.532
Exploitatieresultaat na overdracht en belastingen -8 -
FTE gemiddeld 364 387
FTE ultimo 367 376