Verslag Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht is het toezichthoudend orgaan van de omroepvereniging AVROTROS en heeft als taak om op onafhankelijke en professionele wijze toezicht te houden op het beleid van de Directie en op de algemene gang van zaken in de vereniging, waarvan het omroepbedrijf onderdeel is. De Raad van Toezicht is onder meer verantwoordelijk voor goedkeuring van het door de Directie bepaalde beleidsplan, de begroting en de jaarrekening.

Vanuit de rol die de raad heeft werkt hij samen met interne en externe stakeholders voor goed toezicht, ieder uiteraard vanuit hun eigen rol. Op deze wijze creëert de raad draagvlak voor het toezicht. Ook gaat de raad met deze stakeholders het gesprek aan. De raad is intrinsiek gemotiveerd en aanspreekbaar op zijn functioneren en het toezicht. De raad fungeert als klankbord van de Directie en staat de Directie gevraagd en ongevraagd met advies terzijde. Bij de vervulling van zijn taken kijkt de raad naar het belang van de vereniging AVROTROS, rekening houdend met het gemeenschappelijk belang van het bestel van publieke omroepinstellingen. De raad oefent geen invloed uit op de inhoud van de programmering, maar bewaakt wel de kleur van de omroep.

De Raad van Toezicht omarmt diversiteit, inclusiviteit en duurzaamheid. Ook is de raad open en transparant.

Samenstelling
De Raad van Toezicht bestond eind 2022 uit Esther Kwaks (voorzitter), Frits Huffnagel (vice-voorzitter), Hester Bais, Guido van Nispen en Clayde Menso. Tot april 2022 was Hans Snijder voorzitter. Na zijn vertrek heeft Esther Kwaks zijn functie overgenomen. Frits Huffnagel is vice-voorzitter, een nieuwe functie binnen de raad. In november is de ontstane vacature in de raad weer opgevuld en is Clayde Menso door de Verenigingsraad benoemd. Met zijn toetreden is waardevolle bestuurlijke en culturele ervaring binnengehaald. De nevenfuncties van de leden van de raad zijn openbaar en te vinden op de website van AVROTROS.

Auditcommissie
De auditcommissie van de Raad van Toezicht is belast met het toezicht op de directie op het gebied van financiële informatieverschaffing en interne bedrijfsvoering. Daarnaast is de auditcommissie het aanspreekpunt voor de externe accountant, wanneer deze onregelmatigheden constateert in de informatieverschaffing, anders dan de jaarrekening. De auditcommissie adviseert de raad over de aanstelling van de externe accountant en rapporteert over diens functioneren. De auditcommissie adviseert de raad over de jaarlijks te nemen goedkeuringsbesluiten inzake jaarrekening en begroting.

Tot april 2022 bestond de auditcommissie uit Esther Kwaks (voorzitter) en Hester Bais. Vanaf april heeft Guido van Nispen de functie van Esther Kwaks, inclusief het voorzitterschap, overgenomen.

Remuneratiecommissie
De remuneratiecommissie adviseert de Raad van Toezicht over het te voeren beloningsbeleid van de Directie. Deze commissie voert, ter uitvoering van onder meer de werkgeversrol van de raad, de jaarlijkse evaluatie-/functioneringsgesprekken met de directieleden en doet een voorstel aan de raad met betrekking tot de beloning van de individuele (statutaire) directieleden, ter vaststelling door de Raad van Commissarissen. De commissie doet verslag van de wijze waarop het beloningsbeleid in het afgelopen (verslag)jaar in praktijk is gebracht en bevat tevens het beloningsbeleid dat het komende jaar en de daaropvolgende jaren door de raad wordt voorzien.

Tot april 2022 bestond de remuneratiecommissie uit Hans Snijder en Frits Huffnagel. Na het vertrek van Hans Snijder heeft Esther Kwaks zijn rol overgenomen.