Balans

31-12-2022 31-12-2021
€ x 1.000 € x 1.000
ACTIVA
Vaste activa
Materiële vaste activa
Bedrijfsgebouwen en terreinen 973 1.301
Inventaris en inrichting 555 646
Andere vaste bedrijfsmiddelen 1.785 1.323
Niet aan de bedrijfsuitoefening dienstbaar 8.404 8.498
11.717 11.768
Financiële vaste activa
Deelnemingen 517 518
Beleggingen 13.449 16.148
13.996 16.666
Vlottende activa
Onderhanden werken en gereed product media aanbod 33.776 40.214
Vorderingen en overlopende activa
Handelsdebiteuren 3.749 2.601
Belastingen en premies sociale verzekeringen 185 336
Overige vorderingen 1.634 3.703
Overlopende activa 1.867 1.534
7.435 8.174
Liquide middelen 25.259 17.667
TOTAAL 92.153 94.489
PASSIVA
Eigen vermogen
Algemene reserve 32.397 32.397
Reserve voor media-aanbod 5.492 5.500
Reserve Koersverschillen Beleggingen - 1.908
37.889 39.805
Voorzieningen
Personeelsaanspraken 1.131 1.108
Overige voorzieningen 398 453
1.529 1.561
Kortlopende schulden en overlopende passiva
Overgedragen reserve media-aanbod 10 3.532
Leveranciers 14.133 12.993
Belastingen en premies sociale verzekeringen 2.020 1.993
Pensioenpremie 2 7
Overige schulden 25.489 22.476
Overlopende passiva 11.081 12.122
52.735 53.123
TOTAAL 92.153 94.489